Konsultacje podziału miasta Włodawy na jednostki analityczne

Dla celów wyznaczenia obszarów zdegradowanych na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego, proces diagnostyczny należy oprzeć o wydzielone z jej obszaru jednostki strukturalne, w sposób odpowiadający istniejącym powiązaniom funkcjonalno-przestrzennym.

Ze względu na brak na terenie Gminy Miejskiej Włodawa jednostek pomocniczych (dzielnic, osiedli) utworzonych na mocy art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, zaistniała konieczność podziału obszaru miasta na jednostki strukturalne – analityczne, spełniające jednocześnie warunek powiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz łącznie granicznych kryteriów dla obszarów rewitalizacji określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, tj.:

  • spójności funkcjonalno – przestrzennej,
  • liczby mieszkańców mniejszej niż 30 % ogółu mieszkańców gminy,
  • powierzchni obszarów mniejszej niż 20% powierzchni gminy.

Materiał wyjściowy do wyznaczenia jednostek analitycznych stanowi Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Włodawy, uchwalony uchwałą Nr XIII/139/04 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 27 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 30.04.2004 r. Nr 78 poz. 1382) oraz dane ewidencyjne będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego we Włodawie. Ze względów metodologicznych i dostępności danych analitycznych (publikacja danych statystycznych) dla potrzeb późniejszej diagnozy wielokryterialnej jednostek analitycznych, przyjęto dane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

W celu wzięcia udziału w konsultacjach prosimy o zapoznanie się z zaproponowanym podziałem miasta na jednostki analityczne oraz załącznikami w postaci map (pliki do pobrania poniżej). Aby zgłosić uwagi i przedstawić opinie na temat przedstawionych propozycji podziału miasta, prosimy o pobranie i wypełnienie formularza udziału w konsultacjach społecznych.

Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej, na adres: rewitalizacja@wlodawa.eu lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Włodawa (Sekretariat pok. nr 18 , I piętro), Al. Józefa Piłsudskiego 41 do 16 marca br. (włącznie).

Opinie i uwagi zgłoszone w ramach konsultacji społecznych w sposób inny niż wyżej opisany nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do konsultacji:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *