Dla celów wyznaczenia obszarów zdegradowanych na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego, proces diagnostyczny powinien zostać oparty o wydzielone z jej obszaru jednostki strukturalne, w sposób odpowiadający istniejącym powiązaniom funkcjonalno-przestrzennym.

Ze względu na brak na terenie Gminy Miejskiej Włodawa jednostek pomocniczych (dzielnic, osiedli) utworzonych na mocy art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym1, zaistniała konieczność podziału obszaru miasta na jednostki strukturalne – analityczne, spełniające jednocześnie warunek powiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz łącznie granicznych kryteriów dla obszarów rewitalizacji określonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-20202, tj.:

  • spójności funkcjonalno – przestrzennej,
  • liczby mieszkańców mniejszej niż 30 % ogółu mieszkańców gminy,

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. – Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446).
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016).