20Czym jest Rewitalizacja ?

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

 

Obszary zdegradowane – to obszar lub obszary, na których zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Stan kryzysowy – stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer :

 • a. gospodarczej,
 • b. środowiskowej,
 • c. przestrzenno-funkcjonalnej,
 • d. technicznej.

Szczegółowe informacje o pojęciach używanych w procesach rewitalizacji znajdziecie Państwo w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 2020 (wersja z dnia 2 sierpnia 2016 r.).
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na-lata-2014-2020/

Program Rewitalizacji Włodawy

Celem strategicznym rewitalizacji będzie stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz wzrostu poziomu życia i zamożności mieszkańców. Proces rewitalizacyjny będzie miał na celu wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysu poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację.

Rewitalizacja obejmie przemiany zdegradowanego terenu w sferach:

 • społecznej
 • gospodarczej
 • środowiskowej
 • przestrzenno-funkcjonalnej
 • technicznej

Cele szczegółowe :

 1. Ożywienie społeczno-gospodarcze.
 2. Wzmocnienie roli Włodawy jako centrum obszaru funkcjonalnego.
 3. Zahamowanie zjawiska degradacji obszaru objętego rewitalizacją w tym historycznego centrum miasta.
 4. Ożywienie gospodarcze i kulturalne historycznego centrum miasta.
 5. Zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta poprzez nadanie obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-kulturalnych, przestrzennych i turystycznych.
 6. Zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru (zrównoważony rozwój).
 7. Uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki obszaru.
 8. Przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości.
 9. Poprawa standardu zasobów mieszkaniowych.
 10. Wzmocnienie istniejących funkcji handlowych i usługowych poprawiających obsługę mieszkańców i turystów.
 11. Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej, ruchu pieszego i otwarcie nowych przestrzeni publicznych.
 12. Poprawa stanu publicznej infrastruktury, związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, terenów zielonych.
 13. Ochrona środowiska naturalnego.
 14. Wzmocnienie tożsamości lokalnej mieszkańców przez integrację społeczną i stymulowanie działań animacyjnych.
 15. Wsparcie społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych.
 16. Pobudzenie aktywności środowiska lokalnego.
 17. Zahamowanie procesu marginalizacji ekonomicznej i społecznej rewitalizowanego obszaru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *